www.maxslovakia.sk  www.maxslovakia.sk   

Reklamačné podmienky
Reklamačný poriadok

Neoprávnená reklamácia:

nahradenie spotrebného materiálu (batérie, žiarovky, ...)

nesprávne a nezodpovedajúce používanie výrobkov

poruchy spojené s príslušenstvom

chyby zavinené zásahom opravára bez vedomia www.maxcykloobchod.sk

chyby spojené s akoukoľvek vonkajšou príčinou (napríklad nárazom)

na tovar, ktorému prirodzene zanikla doba reklamácie (napríklad spotrebovanie alebo jeho skonzumovanie)

V prípade neoprávnenej reklamácie bude objednávateľovi naučtovaný manipulačný poplatok v sume 8,- €.
V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o zasielateľskom a podomovom predaji v znení neskorších zmien a doplnkov.

Na reklamáciu príjmame iba kompletné a čisté modely. Doporučujeme poslať, priniesť v originálnom balení, aby sa nepoškodili.

 

Reklamácia tovaru:

Záruka sa vzťahuje na bezzávadovú funkciu výrobku pri správnom používaní a na vady vzniknuté dokázateľnou vinou výrobcu. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo patrné pri prevzatí výrobku, je nutné uplatniť ihneď po ich odhalení, tj. ihneď po kúpe a prvom použití výrobku. Neskôr reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Kratšiu životnosť výrobku nieje teda možné považovať za vadu a nieje ani možné ju reklamovať. Predávajúci je svojho záväzku záručnej opravy zbavený, ak neuplatní kupujúci prípadné vady bez zbytočného odkladu po dobe, kedy mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti tieto vady zistiť. Všetok tovar je pred predajom zákaznikovy VYSKÚŠANÝ A SKONTROLOVANÝ(TÝM PÁDOM JE SKORO NEMOŽNÉ TO, ABY DOSTAL ZÁKAZNÍK NEFUNKČNÝ MODEL).

Tovar si skontrolujte pri jeho prevzatí. Ak je tovar poškodený, tak ho nepreberajte. Záručná doba pre všetky osoby, ktoré používajú výrobok za účelom podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nieje stanovaná Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca alebo výrobca.

 

Všetky výrobky na našich stránkach majú:

zákonom stanovenú záručnú lehotu

zákonom stanovenú lehotu na skryté závady

záručnú lehotu od výrobcu, ktorej dĺžka a rozsah závisia od výrobkov a značiek

Náklady na dopravu výrobku hradí objednávateľ. Každý reklamovaný výrobok nám musíte zaslať späť poštou (alebo iným prepravcom). Žiadna zásielka nebude prevzatá v sídle spoločnosti osobne. Pre každú reklamáciu je bezpodmienečne nutné pripojiť k závadnému prístroju fotokópiu bločku, faktúry.

MzRkM2YyMD