www.maxslovakia.sk  www.maxslovakia.sk   

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky - Veľkoobchod

I. Všeobecné ustanovenia

Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok predaja tovaru spoločnosti Eurotrade R s.r.o. (ďalej len ,,VOP“) je úprava právnych vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúcich pri predaji tovaru. Pre účely týchto VOP sa predávajúcim rozumie spoločnosť Eurotrade R s.r.o., Ľ.Štúra 1683, 01861 Beluša a kupujúcim fyzická osoba alebo právnická osoba odoberajúca tovar od predávajúceho, v súlade s článkom 3.1 VOP.
VOP sa nevzťahujú na dodávanie tovaru spotrebiteľom, t.j. osobám, ktoré kupujú tovar pre svoju priamu spotrebu.
Tieto VOP sú platné v regióne podľa bodu č. 13 týchto VOP.

 

II. Registrácia kupujúceho

Za podmienok uvedených v týchto VOP predávajúci predáva tovar kupujúcim, ktorí s ním obchodujú v súlade s platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky, a ktorí sú predávajúcim vedení ako registrovaní kupujúci. Aby bol kupujúci zaregistrovaný, musí splniť nasledujúce podmienky:

a.  predložiť predávajúcemu kópiu živnostenského listu a doklad o pridelení DIČ alebo IČ DPH

b.  predložiť predávajúcemu kópiu výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 3 mesiace, ak je kupujúci zapísaný v obchodnom registri

c.  predložiť predávajúcemu kópiu osvedčenia o registrácii na daň z pridanej hodnoty (DPH), ak je kupujúci platiteľom DPH,

d.  poskytnúť predávajúcemu informácie o lokalizácii a type predajného bodu kupujúceho pre účely tejto zmluvy.

V prípade akýchkoľvek zmien v informáciách uvedených v a) až d) je kupujúci povinný písomne ich oznámiť predávajúcemu do 7 kalendárnych dní od ich vzniku.

 

III. Vznik zmluvného vzťahu

Na žiadosť registrovaného kupujúceho tomuto bude formou e-mailovej správy doručený aktuálny cenník ponúkaného tovaru.
Kupujúci uskutoční objednávku tovaru vyplnením objednávkového formulára a jeho odoslaním predávajúcemu. Takto uskutočnená objednávka sa nepovažuje za záväznú.
Predávajúci e-mailovou správou potvrdí kupujúcemu zaevidovanie jeho objednávky a uvedie momentálnu dostupnosť tovaru a lehotu dodania vrátane celkovej kúpnej ceny. Predávajúci zároveň uvedie kupujúcemu výšku zálohy a lehotu jej úhrady.
Uhradením zálohy v plnej výške a v dohodnutom čase vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim kúpna zmluva.
Za deň uhradenia zálohy sa považuje deň jej pripísania na účet predávajúceho.
Záloha tvorí 30 % celkovej kúpnej ceny.

 

IV. Objednávanie a dodávka tovaru

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.Kúpna cena a platobné podmienky budú registrovaným kupujúcim oznámené na vyžiadanie prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej predávajúcim na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú pri registrácii.

Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území EÚ.

Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v lehote oznámenej predávajúcim pri potvrdení objednávky.Dodanie tovaru sa uskutočňuje jeho prevzatím v predajnom sklade predávajúceho uvedenom v zmluve o dodávke a odbere tovaru, a to počas pracovnej doby.

Predávajúci splní povinnosť dodať tovar tým, že umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste určenia.Na žiadosť kupujúceho bude tovar dodaný do miesta určeného kupujúcim vhodným dopravcom, pri minimálnom odbere 30 ks. Takúto požiadavku je kupujúci povinný uplatniť súčasne s objednávkou tovaru. Náklady na dopravu do ním určeného miesta znáša kupujúci. O predmetnú sumu bude navýšená kúpna cena tovaru.V prípade odoslania tovaru do miesta určeného kupujúcim, splní predávajúci povinnosť dodať tovar jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho.Lehota, v ktorej sa má dodať tovar, začína plynúť odo dňa uhradenia zálohy kupujúcim.Kupujúci môže od predávajúceho odoberať tovar, iba ak nemá voči predávajúcemu žiadny neuhradený splatný peňažný záväzok za dodávky tovaru. V opačnom prípade uhradením zálohy nedôjde k platnému uzatvoreniu zmluvy a takto uhradená suma bude započítaná na existujúci dlh kupujúceho.

Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci alebo ním poverená osoba podpisom na dodacom liste. Za poverenú osobu sa považuje zároveň zamestnanec kupujúceho, uvedený v objednávkovom formulári, v čase dodávky tovaru na predmetnom predajnom bode.
Vyžiadanú remitendu podľa bodu, preberá predávajúci od kupujúceho osobou ním poverenou. Za poverenú osobu sa považuje vodič, ktorý v čase dodávky tovaru zabezpečuje dodávku tovaru na predmetný predajný bod.
Dodaním tovaru v zmysle týchto VOP prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho.

Povinnosťou kupujúceho pri preberaní tovaru je zabezpečiť kontrolu tovaru, t.j. balenie, resp. množstvá a úplnosť, zjavné vady tovaru, napr. deformácia, premočenie, poškodenie.Po prekontrolovaní je kupujúci povinný bezodkladne najneskôr do 24 hodín podať písomnú správu predávajúcemu o zistených nedostatkoch, a to formou písomného oznámenia na príslušnom dodacom liste.Reklamačné konanie sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“), pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak. Nároky z vád dodaného tovaru musia byť kupujúcim uplatnené u predávajúceho písomne bez zbytočného odkladu.

 

V. Prevzatie tovaru

Kupujúci je povinný tovar prevziať v dohodnutej lehote.
Pokiaľ je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, predávajúci vyzve kupujúceho formou e-mailovej správy na prevzatie tovaru a určí mu na to dodatočnú lehotu 7 dní.
Márnym uplynutím dodatočne poskytnutej lehoty predávajúci odstupuje od uzatvorenej zmluvy.
Porušením povinnosti prevziať tovar v dohodnutej a dodatočne poskytnutej lehote vzniká kupujúcemu povinnosť uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30 % kúpnej ceny.
Na úhradu zmluvnej pokuty bude použitá uhradená záloha.

 

VI. Zodpovednosť za vady

Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný tovar je spôsobilý na použitie na obvyklý účel, vyplývajúci z povahy tovaru.
Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru v zmysle predchádzajúceho bodu, pokiaľ množstvo vadných výrobkov neprekročí 4% z jednotlivej dodávky.
Ak sa kupujúci domnieva, že dodaný tovar nie je spôsobilý na použitie na obvyklý účel, vyplývajúci z povahy tovaru, a že percento vadných výrobkov je vyššie ako uvedené, alebo v prípade, že sa kupujúci domnieva, že tovar má inú vadu, je kupujúci povinný tieto skutočnosti bezodkladne po ich zistení písomne oznámiť predávajúcemu a umožniť predávajúcemu v primeranom čase vykonať vhodné kontroly.
Ak sa preukáže, že percento vadného tovaru prevyšuje prípustné percento, potom predávajúci podľa vlastného uváženia buď uskutoční výmenu tovaru na vlastné náklady za tovar bez vád alebo poskytne kupujúcemu primeranú zľavu z kúpnej ceny. Za týchto okolností kupujúci nesmie nakladať s vadným tovarom bez písomného súhlasu predávajúceho.

 

VII. Cena tovaru a jej úhrada

Po potvrdení prijatia objednávky zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný zaplatiť 30% zálohu z ceny objednaného tovaru a to podľa údajov na zálohovej faktúre od potvrdenia prijatia objednávky.
Odberateľom sa cena bude účtovať podľa cenníka platného v čase objednávania.
Zostávajúca časť kúpnej ceny je splatná v momente jeho odovzdania kupujúcemu.
Tovar alebo doklady umožňujúce nakladanie s tovarom sa odovzdajú kupujúcemu až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
Cenová doložka
Ceny uvedené v cenníku sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade zmeny nákupných a predajných kurzov o viac ako 5%, alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.
V prípade ak dôjde k zmene kúpnej ceny o viac ako 5% po platnom uzatvorení zmluvy, kupujúci je oprávnený bezodkladne po oznámení novej ceny od zmluvy odstúpiť. Tým nie je dotknuté jeho právo na vrátenie už uhradenej zálohy.
Cenník odberateľských cien bude aktualizovaný mailom.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu celú kúpnu cenu za dodaný tovar tak, aby najneskôr v deň splatnosti daňového dokladu bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho alebo uhradená v hotovosti, a to na základe daňového dokladu vystaveného predávajúcim. Pri nesplatení faktúry v lehote splatnosti budú kupujúcemu účtované úroky z omeškania.

Predávajúcim sú akceptované nasledovné spôsoby úhrady kúpnej ceny:

(i) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v daňovom doklade vystavenom predávajúcim, alebo

(ii) úhradou v hotovosti na bankový účet predávajúceho uvedený v daňovom doklade vystavenom predávajúcim, alebo

(iii) úhradou v hotovosti v pokladni predávajúceho.

Dňom zaplatenia kúpnej ceny sa rozumie dátum, kedy je suma kúpnej ceny tovaru pripísaná na účet predávajúceho, resp. dňom vystavenia pokladničného dokladu.

 

VIII. Zľavy a benfity

Ponúkame zľavy a benefity podľa aktuálnej ponuky.

 

IX. Balenie a označenie tovaru

Kupujúci je oprávnený tovar ďalej predávať len v originálnom prevedení (resp. balení) Pokiaľ nie je platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky ustanovené inak, kupujúci nesmie tovar a jeho balenie akýmkoľvek spôsobom meniť, upravovať, alebo naň pridávať akékoľvek nálepky, pečiatky, alebo iné ďalšie označenia.

Kupujúci sa týmto zaväzuje zabezpečiť, aby jeho obchodní partneri dodržiavali podmienky uvedené v bode 9.1 tohto článku.

 

X. Odstupné

Kupujúci je oprávnený po uhradení zálohy zrušiť kúpnu zmluvu a to písomným oznámením predávajúcemu a zaplatením odstupného.
Za písomné oznámenie sa považuje aj zaslanie e-mailovej správy predávajúcemu.
Odstupné predstavuje 30% kúpnej ceny. Na úhradu odstupného bude použitá uhradená záloha.

 

XI. Účinnosť

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. marca 2011. Platné sú v regióne pôsobnosti predávajúceho.

 

XII. Výhrada

Spoločnosť Eurotrade R s.r.o si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP. ich prípadnú zmenu bezodkladne oznámi Kupujúcemu zverejnením na stránke komunikačnej siete internet http://www.maxslovakia.sk.

 

XIII. Región pôsobnosti predávajúceho

Slovenská republika

MjdmYW